Έρευνα

Για τους δεσμοειδείς όγκους δεν έχουμε δημοσιευμένες φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες. Τα περισσότερα δεδομένα είναι από αναδρομικές σειρές περιστατικών και περισσότερες κλινικές μελέτες χρειάζονται επειγόντως.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.